ایمونولوژی

تست HLA Typing

بر روی سلولهای هسته دار بدن هر شخص، مولکولهای خاصی وجود دارد که در پاسخ ایمنی نقش دارند. گروه بخصوصی از این مولکوولها (آنتی ژن

ادامه »

تست ANA

سیستم ایمنی بدن به طور معمول به مواد خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها حمله کرده و آنها را از بین می برد. اما

ادامه »

تست های مربوط به حساسیت

١- ارزیابی IgE: مولکول IgE توسط لنفوسیتهای B خون محیطی، پلاسماسل های موجود در طحال، دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و سیستم لنفوئیدی ترشح می شود.

ادامه »

پانل هپاتیت و HIV

HIV: ١- روش الایزا: وقتی کهHIV  وارد بدن می‏شود، يک ماده شيميايی خاصی از سوی سيستم دفاعی توليد می‏شود که پادتن (آنتی‏بادی) ناميده می‏شود. پادتن‏ها

ادامه »