هورمون ها مواد شیمیایی هستند که در پاسخ به یک محرک خاص از غدد ساخته شده و به درون خون ترشح می‌شوند، پیام را در سرتاسر بدن حمل می‌کنند و آن را به تمامی سلول‌های هدف می‌ رسانند.
گیرنده هورمون که روی سلول‌های هدف قرار دارد، به سلول مورد نظر متصل شده و باعث تغییر اعمال آن سلول می‌شوند. به بیان دیگر، هورمون‌ها اثر کنترلی روی سلول‌های بدن دارند. برخی هورمون‌ها اعمال موضعی (مربوط به محل خاصی در بدن) و برخی اعمال عمومی دارند.
در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروئیدی مانند هورمون‌های جنسی و هورمون‌های آمینواسیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارند و گیرنده‌های هورمون‌های استروئیدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته سلول های هدف قرار دارند. انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد، هورمون‌های تیروئید، کورتیزول و همچنین هورمون‌های جنسی مانند تستوسترون، استروژنوپروژسترون از معروف‌ ترین هورمون‌های بدن هستند.
یکی از بخش های پیشرفته آزمایشگاه میلاد تهرانپارس بخش هورمون شناسی آن می باشد. این بخش به دلیل داشتن دستگاههای دقیق وپیشرفتهواستفادهازکیتهایدقیقومعتبرتوانستهپاسخگویانجامتستهایهورمونشناسیبهطوروسیعباشد. مجهز بودن این بخش به دستگاه های مدرن و مجهز كامپيوتري، بهره گیری از كادری مجرب و متخصص در تمامی مراحل، استفاده از کیت ها و سرم كنترل هاي داخلي و خارجي و شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي و داخلي باعث شده تا این بخش نتایج آزمایش را با دقت بالا و کم ترین میزان خطا به بیمااران محترم ارائه دهد.


نوبت دهی و ارتباط با آزمایشگاه میلاد
 آدرس: بزرگراه رسالت به سمت شرق بعد از چهارراه تیرانداز تهرانپارس شماره ١۰۴ طبقه 4
شماره تماس :021٧٧٧۰٨۵۵٩ - 021٧٧٧۰٨۵۵٨
فکس : 021٧٧٢٩٣۵۴۶
جوابدهی آنلاین : ۰٩٢۰١٣٢۵۴٧٢ در تلگرام
کدپستی:١۶۵۴۶٧٣٨١٣

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .