ژنتیک، اضافه وزن و چاقی

تغییر در ژن BNDFسبب می شود افراد تمایل بیشتري به خوردن مواد غذایی پر چرب و در تعداد وعده اي زیاد داشته باشند. بعلاوه این افراد مسـتعد چاقی مجدد بعد از رعایت رژیم لاغري نیز هسـتند. لذا باید رژیم هاي لاغري و تمرینات ورزشــــی خود را به صـــــورت دراز مدت ادامه دهند تا دچار افزایش مجدد وزن نگردند.
تست هاي دیگري که به افراد چاق پیشنهاد می شود :
پانل ژنتیکی استعداد ابتلاء به دیابت
پانل ژنتیکی فراموشی و اختلالات ذهنی (آلزایمر-پارکینسون)
پانل ژنتیکی اشتها
تعریف اضافه وزن و چاقی :

شــیوع اضــافه وزن در ســرتاســر جهان رو به افزایش اســت. در دهه اخیر،درایران شـــیوع چاقی افزایش چشمگیري داشته است.چاقی تنها مشکل بزرگسالان نیست و در کودکان و نوجوانان نیز روند رو به رشدي دارد.طبق آمار منتشـــــــــــــر شده ، نیمی از افراد ساکن در تهران اضافه وزن دارند و ٢۰ درصد آنان چاق هسـتند.مفهوم ساده چاقی عبارت است از دریافت انرژي بیشـتر(دریافت چربی و کالري زیاد) و به دنبال آن مصرف انرژي کمتر (زندگی با تحرك کم). وزن هاي بالاتر از حد استاندارد تعاریفی دارند: از نظر علمی اگر فرد ، ١۰ تا ٢۰ درصد بیشــتر از وزن استاندارد خود داشته باشد ، اضافه وزن محســـوب می شود و ٢۰ درصد اضافه وزن یا بیشــــتر ، چاقی نامیده می شود . چاقی پس از گذشتن از مر حله افزایش وزن ایجاد می شود و باید در همان مراحل اولیه ، درمان را شروع کرد. مطالعات نشـان داده که افراد چاق نسـبت به بیماري هایی چون دیابت نوع ٢ ،سندرم متابولیک ، فشـار خون بالا، بیماري هاي قلبی ، سکته مغزي ، سرطان (عموماً سرطان سینه و روده بزرگ ) ، افسردگی ، کبد چرب ، سنگ هاي صفراوي ، استئوارتریت و … بسیار مستعدتر هستند. نقش ژنتیک در تناسب وزن :

متابولیسم چربی در بدن با ژنتیک فرد مرتبط می باشد.در حقیقت بین رژیم غذایی و وزن بدن ارتباط مستقیم وجود ندارد ، این بدین معنی است که بعضـی از افراد غذاي زیادي مصـرف می کنند اما وزن آنها نســبت به غذاي مصرفی افزایش نمی یابد ، در حالیکه بعضـی افراد با خوردن غذاي کم ، وزنشـان بشـدت افزایش می یابد. این اختلاف بدلیل تاثیر ژنتیک در تناسب وزن است. شکی نیســـت که رژیم غذایی و فعالیت جســــمی هر دو در تعیین وزن ما سهم مهمی دارند ، ولی بر اساس مطالعات اخیر ، علت ٧۰-۴۰% از موارد چاقی ، ژنتیکی است.حتی مشــخص شده است که پاسخ افراد چاق در برابـر رژیم هاي لاغـري با ورزش هاي گوناگون نیـز با یکدیگـر فـرق مـی کند. به عبارت دیگـر ، ژن ها (توارث) بر نحوه جذب ، سوخت و ساز و ذخیره چربی در بدن افراد تاثیر می گذارند. از این رو ممکن است فردي با خوردن غذایی خاص چاق شود ولی فرد دیگر با خوردن همان غذا چاق نشود. تنوع رژیم هاي غذایی بسیار زیاد است، ولی به راستی چگونه دریابید کدام یک از آن ها براي شما موثرتر خواهد بود؟ شاید پاسخ این پرسش درDNAشما قرار داشته باشد. اهمیت تست ژنتیکی در درمان چاقی چیست؟

با انجام آزمایش هاي خاص بر روي DNAهر فرد می توان دریافت آیا وي حامل ژن هاي خاصی اسـت که وي را مســتعد اضافه وزن و چاقی می کند یا خیر. همچنین، در صورت رعایت چه نوع رژیم غذایی و کدام گروه از ورزش ها می توان بر مشکلات چاقی یا اضافه وزن غلبه کرد؟ فرد متوجه خواهد شد که چاقی وي تا چه اندازه زمینه ژنتیکی دارد. در صورتی که چاقی ، ریشـه ژنتیکی داشته باشد پزشک با پی بردن به اینکه کدام یک از ژن هاي فرد درگیر می باشد، می تواند بهترین روش درمان را انتخاب نماید. رژیم غذایی در مورد هر کدام از ژن ها متفاوت می باشـــــــــــــد.زمانی که فرد از چاقی ژنتیکی خود مطلع نباشد،ممکن است رژیم غذایی را انتخاب نماید که نه تنها باعث لاغري نشود بلکه چاقی فرد را تشدید نماید. فرد متوجه خواهد شد که آیا فعالیت جسمی و ورزش در لاغري وي موثر است یا خیر؟ و اینکه کدام ورزش براي تناسب اندام وي باید انجام شود. پزشک به راحتی تشخیص می دهد که درمان دارویی براي فرد مفید است یا خیر. ژن هاي مورد بررسی در تســت ویژه بررسی ژن هاي مرتبط به تناسب وزن ۶ ژن مرتبط با چاقی مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس مطالعات تغییر در ژن FABP٢ ، موجب چربی شکمی ،و متابولیســــــــــــم در موقع استراحت می گردد.این افراد باید از مصــرف اسیدهاي چرب اشباع پرهیز نموده و بیشــتر از اسید هاي چرب اشباع نشــده (بویژه امگا ٣ (استفاده کنند (رژیم مدیترانه اي). به علاوه مصــــــرف کربوهیدرات هاي مرکب (موجود در سبزي ها، نان و غلات کامل)نیز در سوخت و ساز چربی ها و افزایش حســــاسیت انســــولین کمک خواهد کرد.
انجام ۶۰ تا ٩۰ دقیقه پیاده روي قبل از مصــــــــــرف غذا براي کاهش چربی خون و کاهش وزن نیز تا حدودي سودمند خواهد بود.
انجام تمرینات استقامتی نیز باید در برنامه زندگی این افراد گنجانده شود. افرادي که دچار تغییر در ژن ADRB٢می باشد؛ چاقی شکمی (مرکزي)دارند، و سلول هاي چربی آن ها ۵۰ درصد بزرگتر از بقیه افراد است. براساس مطالعات چنانچه این افراد غذاهاي پر کربوهیدرات مصـرف کنند، کمترخطر ابتلا به چاقی (بویژه از نوع شــــــــکمی) در آن ها افزایش می یابد؛
بعلاوه این افراد به برنامه هاي ورزشـی جهت لاغري کمتر جواب می دهند، اما در صـورت رعایت رژیم کم کربوهیدرات احتمال کاهش وزن در آن ها افزایش می یابد. وزن افراد ناقل ژن FTO ،در مقایســه با سایر افراد به طور متوسط ٣ کیلو بالاتر بوده و خطر چاقی در آنان ٧/١ برابر بیشــتر است.حاملین نمی توانند هورمون محرك اشتها را به نحو مناسب در هیپوتالاموس مهار کنند.
این امر باعث کاهش حس ســـیري و افزایش دریافت کالري در آن ها می شــــود. همچنین میل آنان به خوردن غذاهاي پر کالري بیشتر خواهد بود. در این افراد اسـتفاده از رژیم پرپروتئین موجب کاهش وزن خواهد شـد.رژیم غذاهاي غنی از چربی اشــباع شده نیز می تواند میزان شاخص توده بدن(BMI )در این بیماران را به شدت افزایش دهد. به علاوه استفاده از رژیم غذایی مدیترانه اي نیز در تعدیل اثر این ژن موثر بوده است.
کســـانی که ناقل ژنMC۴Rمی باشند، میل به پرخوري (بویژه غذاهاي سرشار از پروتئین و چربی) خواهند داشت. همچنین احســــاس گرسنگی کاذب در این افراد زیاد دیده می شود. چنان چه آنان تعداد وعده هاي غذایی خود را افزایش دهند و حتما صبحانه نیز میل کنند کمتر از ناقلانی که وعده هاي غذایی خود را حذف می کنند چاق خواهند شد.
ایجاد نوعی جهش در ژن SH٢B١باعث افزایش مقاومت به انســــــولین و لپتین و نهایتاً چاقی و دیابت نوع ٢می شــود .ناقلان این ژن تمایل زیادي به خوردن غذاهایی که چربی کل،چربی اشــباع شــده و چربی هاي اشباع نشده آن ها بالا است، دارند.
Share on whatsapp
واتس آپ
Share on telegram
تلگرام
Share on linkedin
لینکداین
Share on email
ایمیل

نظر دهید

بخش کلینیکال
 • سیتولوژی
 • بیوشیمی
 • هورمون شناسی
 • میکروب شناسی
 • قارچ شناسی
 • انگل شناسی
 • آی یو آی
 • ایمونولوژی
 • سلولوژی
بخش ژنتیک
 • مشاوره ژنتیک
 • سیتوژنتیک مولکولی
 • سیتوژنتیک روتین
 • ژنتیک مولکولی تشخیصی
 • تشخیص پیش از تولد PND
 • سلامت جنین و مادر
 • فارماکوژنتیک / طب فردی
 • تشخیص قبل از لانه گزینی سلول تخم(PGD&PGS)
 • ژنتیک نازایی / ناباروری
 • ژنتیک مولکولی عفونی
 • ژنتیک سرطان
 • ژنتیک نوین NGS
 • غربالگری سلامت جنین NIPT
بخش پاتولوژی
 • اتیولوژی (علت شناسی)
 • پاتوژنز(مکانیسم ایجاد)
 • مرفولوژی (ریخت شناسی)

بررسی سلامت جنین

جنین ، تشخیص پیش از تولد ، تست NIPT ، تشخیص مولکولی ، تععین توالی و........

آزمایشگاه میلاد

در صورتیکه در دوران بارداری نیاز به مشاوره تخصصی دارید با ما در تماس بگیرید .
اینجا کلیک نمایید

آزمایشگاه میلاد

اولین و تنها مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی و مشاوره ژنتیک در شرق تهران 

آخرین مطالب

تست ها
آزمایشگاه میلاد

آیا من کرونا گرفته ام ؟

آیا من کرونا گرفته ام ؟ ازکجا بدانیم با ویروس کرونا تماس داشته ایم ؟ در حال حاضر دو نوع آزمایش برای ارزیابی ابتلا به

Read More »