گروه تخصصی و فوق تخصصی

آزمایشگاه میلاد

پایگاه دانش آزمایشگاه میلاد

غربالگری سلامت جنین NIPT
آزمایشگاه میلاد

آنالیز کروموزومی مایع آمنیون

لزوم یا عدم لزوم انجام تست: بررسی کروموزوم های جنینی بر روی مایع آمنیون زمانی توصیه می شود که با افزایش ریسک آنیوپلوئیدی جنینی بر

ادامه »

ژنوتایپ و وارفارین

وارفارین اصلی ترین عضو خانواده كومارین ها و پرمصرف ترین داروی ضدانعقاد خوراكی جهان می باشد که جهت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی و ریوی، سکته

ادامه »

ژنتیک، اضافه وزن و چاقی

تغییر در ژن BNDFسبب می شود افراد تمایل بیشتري به خوردن مواد غذایی پر چرب و در تعداد وعده اي زیاد داشته باشند. بعلاوه این

ادامه »