آنالیز کروموزومی مایع آمنیون

لزوم یا عدم لزوم انجام تست:

  • بررسی کروموزوم های جنینی بر روی مایع آمنیون زمانی توصیه می شود که با افزایش ریسک آنیوپلوئیدی جنینی بر اساس سن مادر، NIPT ناهنجار، غربالگری های با ریسک بالا یا سونوگرافی جنینی مشکوک.
  • سابقه فامیلی ناهنجاری های کروموزومی
  • درخواست تست های تشخیصی به جای غربالگری
کد اختصاری :
CHR AF
روش انجام کار:
گیمسا بندینگ
جوابدهی:
21-12
پذیرش:
 روز شنبه تا پنج شنبه
نوع نمونه: مایع آمنیون، انتقال (ml 11 حداقل ml 21 ) مایع آمنیون در یک حامل استریل
شرایط انتقال نمونه:
جلوگیری از یخ زدگی و یا افزایش شدید دمای نمونه، نگهداری در دمای اتاق
شرایط نگهداری نمونه:
نمونه باید در دمای یخچال نگهداری شود
شرایط پایداری:
دمای محیط 84 ساعت، دمای یخچال 84 ساعت
شرایط غیر قابل قبول :
نمونه یخ زده و یا در دمای فریزر، نمونه خونی
اسامی دیگر تست:
- کاریوتایپ مایع آمنیون
- تست تاییدی NIPD - تست تاییدی NIPT - تشخیص پیش از تولد مایع آمنیون، کروموزوم جنینی مایع آمنیون
محتوای بیشتر در این بخش: ژنتیک، اضافه وزن و چاقی »

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .