ناشنوایی ارثی کانکسین 26

بررسی ژن GjB2

اطلاعات تکميلي

  • کلمات کلیدی: کلمات مرتبط با آزمایش یا تست مد نظر را جستجو نمایید
  • نام بیماری: نام یماری
  • نام تست / آزمایش :: ناشنوایی ارثی (کانکسین 26)

نام تست یا آزمایش مورد نظر خود را جستجو نمایید .